Miten palkasta ulosmitattava määrä lasketaan

Palkalla tai muulla tulolla tarkoitetaan ulosmittauksessa nettopalkkaa tai -tuloa eli sitä määrää, joka jää jäljelle, kun veron ennakonpidätys ja sitä vastaavat muut pidätykset on tehty.

Ulosottovelalliselle jätettävä suojaosuus on vuoden 2024 alusta 32,56 euroa velallisen itsensä osalta ja 9,52 euroa päivässä velallisen elatuksen varassa olevan henkilön, esimerkiksi lapsen, osalta.

Velallisen suojaosuuteen, 32,56 euroa päivässä, lisätään 9,52 euroa päivässä jokaisen hänen elatuksensa varassa olevan henkilön osalta. Velallisen elatuksen varassa olevien henkilöiden lukumäärä on mainittu velalliselle lähetettävässä ennakkoilmoituksessa ja ulosmittauspäätöksessä.

Suojaosuus lasketaan kertomalla päiväkohtainen suojaosuus palkanmaksukauden päivien lukumäärällä. Jos palkka tai muu tulo maksetaan kalenterikuukaudelta, päivien lukumäärä on aina 30.

Suojaosuuden määrä perustuu lakiin ja se vahvistetaan oikeusministeriön asetuksella.

Ulosoton maksukieltolaskurilla voit muun muassa laskea suojaosuutesi määrän.

Suojaosuus kalenterikuukaudessa 1.1.2024 lukien

  • Velallinen yksin: 976,80 €
  • Velallinen +1 elatuksen varassa: 1 262,40 €
  • Velallinen +2 elatuksen varassa: 1 548,00 €
  • Velallinen +3 elatuksen varassa: 1 833,60 €

Ulosmitattava määrä 1.1.2024 lähtien

  1. Jos palkka on pienempi kuin suojaosuus, siitä ei ulosmitata mitään.
  2. Jos palkka ylittää suojaosuuden, mutta on enintään kaksi kertaa suojaosuus, ulosmitataan suojaosuuden ylittävästä palkasta kaksi kolmasosaa (tulorajaulosmittaus 2/3 x (palkka – suojaosuus)).
  3. Jos palkka on suurempi kuin kaksi kertaa suojaosuus, mutta enintään neljä kertaa suojaosuus, ulosmitataan nettopalkasta yksi kolmasosa (1/3).
  4. Jos palkka on suurempi kuin neljä kertaa velallisen suojaosuuden määrä ulosmitataan yksi kolmasosa neljä kertaa velallisen suojaosuuden määrää vastaavasta palkanosasta ja lisäksi neljä viidesosaa sen ylittävästä palkanosasta. Palkasta ulosmitataan kuitenkin enintään puolet.

Esimerkki 1.

Velallisen oma suojaosuus on 976,80 € kuukaudessa (30 x 32,56 = 976,80)
Velallisen oma ja yhden velallisen elatuksen varassa olevan lapsen suojaosuus on 1 262,40 € kuukaudessa (30 x (32,56 + 9,52) = 1 262,40)
Velallisen oma ja kahden velallisen elatuksen varassa olevan lapsen suojaosuus on 1 548,00 € kuukaudessa (30 x (32,56+ 9,52 + 9,52) = 1 548,00)

Esimerkki 2.

Velallisen palkka on 900 € kuukaudessa. Velallisen elatuksen varassa ei ole lapsia. Velallisen suojaosuus on 976,80 € kuukaudessa. Palkasta ei tehdä ulosmittausta, koska sen määrä on alle suojaosuuden.

Esimerkki 3.

Velallisen palkka on 1 500 € kuukaudessa. Velallisen elatuksen varassa ei ole lapsia. Velallisen suojaosuus on 976,80 € kuukaudessa. Kaksi kertaa suojaosuus on 1 953,60 €. Velallisen palkka on suurempi kuin suojaosuus, mutta pienempi kuin kaksi kertaa suojaosuus. Ulosmitattava määrä on 2/3 suojaosuuden (976,80 €) ylittävästä palkasta eli (2/3 x (1 500–976,80) eli 348,80 €.

Esimerkki 4.

Velallisen rahapalkka on 2 000 € kuukaudessa ja asuntoedun arvo 500 € kuukaudessa. Ulosmitattava määrä lasketaan rahapalkan ja luontoisedun arvon yhteismäärästä 2 500 €:sta. Velallisen elatuksen varassa ei ole lapsia. Velallisen suojaosuus on 976,80 € kuukaudessa. Kaksi kertaa suojaosuus on 1 953,60 €. Velallisen palkka on suurempi kuin kaksi kertaa suojaosuus. Ulosmitattava määrä on 1/3 palkan 2 500 € määrästä eli 1/3 x 2 500 = 833,33 €.

Esimerkki 5.

Velallisen palkka on 4 500 € kuukaudessa. Velallisen elatuksen varassa ei ole lapsia. Velallisen suojaosuus on 976,80 € kuukaudessa. Nelinkertainen suojaosuus on 3 907,20 €. Ulosmitattava määrä on 1/3 x 3 907,20 = 1 302,40 €, johon lisätään 4/5 x (4 500 – 3 907,20) = 474,24 €. Ulosmitattava määrä on 1 302,40 + 474,24 = 1 776,64 €.

Huomio: palkasta ulosmitataan kuitenkin enintään puolet.

Julkaistu 31.1.2024