Ulosottomaksut

Ulosottomaksuja ovat

 • taulukkomaksu,
 • käsittelymaksu,
 • tilitysmaksu,
 • myyntimaksu,
 • täytäntöönpanomaksu ja
 • valvonnan myöhästymismaksu.

Taulukkomaksu peritään velalliselta velkakohtaisesti kulloinkin kertyneestä suorituksesta. Maksun suuruus riippuu suorituksen määrästä (katso taulukko sivun lopussa).

Jos velkaa ei saada perityksi velalliselta varattomuuden tai muun esteen vuoksi tai jos hakija peruuttaa hakemuksensa, hakijalta peritään ulosottoasian palautuksen yhteydessä käsittelymaksu. Maksun suuruus tavallisessa ulosotossa on 10,00 euroa asialta ja suppeassa ulosotossa 5,00 euroa asialta. Jos hakija on pyytänyt saatavansa merkitsemistä ulosottorekisteriin passiivisaatavaksi, hänen on suoritettava käsittelymaksun lisäosana 10,00 euroa asialta.

Velkojan on suoritettava hänelle kulloinkin tilitettävästä rahamäärästä tilitysmaksua. Tilitysmaksun suuruus on 1,45 % tilitettävästä rahamäärästä, kuitenkin enintään 5000 euroa tilityskerralta.

Ulosmitatun kiinteistön, alusrekisteriin merkityn aluksen, ilma-aluksen, asunto- tai kiinteistöyhtiön osakkeen ja kiinnityskelpoisten ajoneuvojen ja työkoneiden myynnistä peritään velalliselta myyntimaksu (katso taulukko sivun lopussa).

Häätöjen, osamaksutilitysten ja turvaamistoimenpiteiden (takavarikot) täytäntöönpanosta ulosottomaksuna peritään täytäntöönpanomaksu (katso taulukko sivun lopussa).

Jollei velkoja valvo kiinnitykseen perustuvaa panttisaatavaansa asianosaiskeskustelussa velkojan on suoritettava valvonnan myöhästymismaksu. Maksu määräytyy velkojan saatavan suuruuden mukaan siten kuin taulukkomaksusta on säädetty, mutta kaksinkertaisena.

Ulosottomaksua ei peritä mm. sakon ja elatusavun ulosotossa. Käsittely- ja tilitysmaksua ei peritä asianomistajalta, jolle rikosasiassa on tuomittu maksettavaksi korvausta. Oikeus- ja veroviranomaiset sekä syyttäjä- ja esitutkintaviranomaiset on vapautettu ulosottomaksuista.

Ulosottomaksujen määrät ovat seuraavat:

Taulukkomaksu

Peritty saaminen tai sen osa

 • enintään 14 euroa, taulukkomaksu 2,50 euroa
 • yli 14 euroa mutta enintään 27 euroa, taulukkomaksu 5,00 euroa
 • yli 27 euroa mutta enintään 67 euroa, taulukkomaksu 7,00 euroa
 • yli 67 euroa mutta enintään 165 euroa, taulukkomaksu 12,00 euroa
 • yli 165 euroa mutta enintään 335 euroa, taulukkomaksu 27,00 euroa
 • yli 335 euroa mutta enintään 670 euroa, taulukkomaksu 56,00 euroa
 • yli 670 euroa mutta enintään 1 680 euroa, taulukkomaksu 84,00 euroa
 • yli 1 680 euroa mutta enintään 8 400 euroa, taulukkomaksu 134,00 euroa
 • yli 8 400 euroa, taulukkomaksu 210,00 euroa

Käsittelymaksu

 • tavallisessa ulosotossa on 10,00 euroa
 • suppeassa ulosotossa 5,00 euroa
 • passiivisaatavassa lisäosa 10,00 euroa

Tilitysmaksu

 • 1,45 % tilitettävästä rahamäärästä, kuitenkin enintään 5000 euroa tilityskerralta (alkaen 1.4.2021)

Myyntimaksu

Kauppahinnasta

 • kiinteistö ja määräala 1100 euroa
 • asunto-osake ym. 450 euroa

Täytäntöönpanomaksut

Häätö

 • häätö asuinhuoneisto 110 euroa
 • muu häätö 225 euroa

Osamaksukaupasta annetun lain mukainen virka-apu ja tilitys

 • tilitettävän esineen arvo enintään 840 euroa, 110 euroa
 • tilitettävän esineen arvo yli 840 euroa, 225 euroa
 • muu täytäntöönpano 225 euroa

Muu täytäntöönpano

 • 225 euroa

Täytäntöönpanomaksusta peritään puolet, jos täytäntöönpanossa varsinaisiin täytäntöönpanotoimiin ei ole ryhdytty tai jos häädön täytäntöönpanossa hakija huolehtii häädettävän omaisuuden käsittelystä.

Muut maksut

Ulosottomiehen suorittamasta tiedoksiannosta peritään samansuuruinen maksu kuin haastemiehen tiedoksiannosta eli 85 euroa.

Julkaistu 21.11.2022