Ulosottorekisteristä tilattavia todistuksia

Todistus ulosottorekisteristä

Ulosotosta voi tilata todistuksen, josta käy ilmi henkilön tai yrityksen ulosottotiedot. Mikäli ulosottorekisterissä ei kyseisiä merkintöjä ole, annetaan myös siitä todistus.

Todistukseen merkitään todistuksen pyytämistä edeltäneiden kahden vuoden ajalta seuraavat tiedot:

  • hakijan ja vastaajan (velkojan ja velallisen) nimi sekä vastaajan syntymäaika ja kotikunta
  • ulosottoasia, vireilläoloaika ja passiivisaatavaksi rekisteröinti
  • velkojan saatavan määrä ja velkojalle tilitetty määrä
  • estetodistuksen laatu ja päivämäärä

Todistus voidaan antaa neljältä vuodelta, mikäli pyytäjä osoittaa todistuksesta saatavien tietojen olevan tarpeen hänen toimeentulonsa tai muutoin painavan yksityisen edun tai tärkeän yleisen edun turvaamiseksi.

Jokaisella on oikeus saada tieto, kenelle häntä koskeva todistus on annettu viimeisen kuuden kuukauden aikana. Tämän vuoksi todistuksen pyytäjästä tallennetaan tietojärjestelmään nimi, asuin- tai kotipaikka sekä mahdollinen syy neljän vuoden todistuksen saamiseksi.

Alle 15-vuotiaista ei anneta todistusta ulosottorekisteristä.

Todistus ulosottorekisteristä sisältää hyödyllistä tietoa esimerkiksi tilanteissa, joissa vuokraat asuntoa, myyt luotolla, lainaat rahaa, rekrytoit tai haluat todistaa oman taloudellisen tilanteesi.

Todistuksen voi tilata ulosoton sähköisestä asiointipalvelusta, jolloin se maksaa 6 euroa. Todistuspyyntöön tarvitaan tässä tapauksessa selvitettävän henkilön henkilö- tai y-tunnus.

Todistuksen voi myös tilata asiakaspalvelusta esimerkiksi puhelimitse tai sähköpostilla, jolloin se maksaa 12,00 euroa.

Asianosaiselle annettava tuloste

Velallisena tai velkojana ulosottoasiassa olleelle henkilölle annetaan pyynnöstä asianhallintatietoja koskeva tuloste ulosoton tietojärjestelmästä neljän vuoden tai tarvittaessa pidemmältä ajalta. Tulosteessa on asianhallintatiedot henkilötunnusta, yhteystietoja ja tilitysosoitetta lukuun ottamatta. Myös takaajalla tai muulla taholla, jonka maksuvelvollisuuteen saatavan maksu- tai vanhentumistiedoilla voi olla merkitystä, on oikeus tulosteen saantiin.

Todistusmaksu on 12,00 euroa ja todistuksen voi tilata asiakaspalvelusta esimerkiksi puhelimitse tai sähköpostilla.

Todistus annetaan maksutta velkajärjestelyn tai velkajärjestelyä vastaavan sopimuksen taikka takaus- ja vakuusvastuun järjestelyn hakemista varten.

Velallisen ulosottoasiat -tuloste

Velallinen voi tilata tulosteen sähköisesti ulosoton sähköisestä asiointipalvelusta . Sähköisesti tilattu tuloste on maksuton.

Video opastaa tulosteen tulkintaan ja näyttää, mistä kohtaa tulostetta löytyy mitäkin tietoa.

Katso video VideoSync-palvelusta .

Katso video Youtube-kanavalta .

Varattomuustodistus ilman vireillepanoa

Velkojalla on oikeus saada velallista koskeva varattomuustodistus ilman ulosottohakemusta. Hänen tulee osoittaa, että hänellä on todennäköisesti kyseiseltä velalliselta saatava. Varattomuustodistuksesta ilmenee, että velallinen on todettu ulosottomenettelyssä varattomaksi pyyntöä edeltävän kuuden kuukauden aikana, eikä ulosmittausta ole tämän jälkeen toimitettu. Todistuksen pyytäjän on ilmoitettava nimi, saatava ja saatavan peruste, jotka talletetaan tietojärjestelmään.

Todistusmaksu on 12,00 euroa ja todistuksen voi tilata asiakaspalvelusta.

Julkaistu 16.2.2023