Utsökningens uppgifter

Utsökningen är den del av rättsväsendets verksamhet och den grundar sig på lag. Utsökningens uppgifter omfattar bland annat indrivning av penningfordringar, vräkningar och säkringsåtgärder. Utsökningsmyndigheten handlar opartiskt och tar hänsyn till både borgenärens och gäldenärens rättigheter.

Publicerad 21.7.2022